Saperlock

SAPERLOCK

세이퍼락 너트

    제품명    :    세이퍼락 너트

    사용용도    :    재사용이 가능한 풀림 방지 너트

    규격    :    M8 ~ M42

Products Model No. Size Pitch Hn Bn Cn Ln Sn
세이퍼락 SP08 M8 1.25 6.5 13.0 15.0 12.4 13.0
SP10 M10 1.5 8.0 17.0 19.6 15.5 17.0
SP12 M12 1.75 10.0 19.0 21.9 19.5 19.0
SP14 M14 2 11.0 22.0 25.4 20.6 22.0
SP16 M16 2 13.0 24.0 27.7 22.6 24.0
SP18 M18 2.5 15.0 27.0 31.2 26.8 27.0
SP20 M20 2.5 16.0 30.0 34.6 28.8 30.0
SP22 M22 2.5 18.0 32.0 37.0 30.8 32.0
SP24 M24 3 19.0 36.0 41.6 34.5 36.0
SP27 M27 3 22.0 41.0 47.3 37.5 41.0
SP30 M30 3.5 24.0 46.0 53.1 41.5 46.0
SP33 M33 3.5 26.0 50.0 57.7 44.5 50.0
SP36 M36 4 29.0 55.0 63.5 49.5 55.0
SP39 M39 4 31.0 60.0 69.3 52.5 60.0
SP42 M42 4.5 32.0 65.0 75.0 55.0 65.0
KS표준에 준함
재질: STS, S45C, SCM등
도금: 전기아연, 용융아연, 니켈, 크롬, 아연말코팅 등 주문 사양에 준함
제품 성능향상을 위하여 임의로 제품 사이즈를 변경할 수 있음
ISO 898-2 규격 및 대형 규격 제품은 주문 제작

세이퍼락P 너트

    제품명    :    세이퍼락P 너트

    사용용도    :    고온, 진동 설비 보호 적용 풀림방지너트

    규격    :    M10 ~ M42

세이퍼락S 너트

    제품명    :    세이퍼락S 너트

    사용용도    :    재사용이 가능한 풀림 방지 너트

    규격    :    M8 ~ M42

Model No. Size Bn Hn
SP08 M8 13.0 09.0
SP10 M10 17.0 11.0
SP12 M12 19.0 13.7
SP14 M14 22.0 15.0
SP16 M16 24.0 17.8
SP18 M18 27.0 20.5
SP20 M20 30.0 22.0
SP22 M22 32.0 24.7
SP24 M24 36.0 26.0
SP27 M27 41.0 30.0
SP30 M30 46.0 32.9
SP33 M33 50.0 35.6
SP36 M36 55.0 39.7
SP39 M39 60.0 42.0
SP42 M42 65.0 43.0